Rozpis mistrovských soutěží 2021/ 2022

ROZPIS MISTROVSKÝCH FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH FAČR PKFS

ROČNÍK 2021 – 2022

René  Ž i v n ý  v.r.                                                             Miroslav  Š v i h á l e k  v.r.

předseda VV FAČR PKFS                                                 předseda STK FAČR PKFS

ČÁST PRVNÍ – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1 – Řízení soutěží

Soutěže řídí Sportovně technická komise Pardubického krajského fotbalového svazu (dále jen STK PKFS). Tato jedná pravidelně v prostředí elektronického informačního systému (EIS) FAČR každý týden a fyzicky zasedá dle potřeby.

Článek 2 – Organizátor utkání

Organizátorem utkání je členský klub uvedený v Zápisu o utkání (ZOU) na prvním místě. Organizátor utkání je povinen sehrát utkání na hřišti, jež v přihlášce do soutěže označil jako hřiště vlastní, pokud řídící orgán soutěže nestanoví jinak

(SŘ §39, odst. 1 a 2).

 Článek 3 – Podmínky pro zařazení do soutěží

 1. Pro soutěžní ročník 2021/2022 musí mít zařazená družstva dospělých následující počty mládežnických družstev různých věkových kategorií hrajících pravidelné soutěže (SŘ §33, odst. 5):

 

   Krajský přebor 2 (dvě) družstva
   1. A třída 1 (jedno) družstvo
   1. B třída 1 (jedno) družstvo

 

Pro soutěžní ročník 2021/2022 se kompenzační poplatek ruší a klub, který stanovený počet družstev mládeže nenaplní, nebude oprávněn účastnit se příslušné soutěže.

Pro soutěžní ročník 2022/2023 nebude z rozhodnutí VV FAČR ze dne 8. 6. 2021 kompenzační poplatek moci být uplatněn pro náhradu chybějícího minimálního počtu družstev mládeže dle SŘ.

Ostatní podmínky zařazení do soutěží se řídí SŘ §35.

 

 1. Kluby, jejichž mládežnická družstva startují v soutěžích řízených ŘKČ či OFS, jsou povinny v případě, že tato družstva soutěž vůbec nezahájí nebo z ní v průběhu podzimní (jarní) části budou vyloučena, tuto skutečnost nejpozději do 7 (sedmi) dnů písemně oznámit řídícímu orgánu (STK PKFS).

Pokud klub z tohoto důvodu nenaplní stanovený počet družstev mládeže, bude předán k disciplinárnímu řízení.

 

 1. Zpětvzetí přihlášky družstva do soutěží jsou členské kluby oprávněny podat nejpozději 4 (čtyři) dny před konáním losovacího aktivu.

Článek 4 – Termíny utkání

Povinnosti klubů týkající se termínů, hlášení utkání, začátků utkání a nastoupení k utkání, jsou upraveny příslušnými ustanoveními SŘ a tímto RS.

 

 1. STK PKFS vydává termínovou listinu zvlášť pro podzimní a zvlášť pro jarní část mistrovských soutěží. Stanovené termíny utkání jednotlivých kol jsou zveřejňovány v IS FAČR a jsou závazné pro všechna družstva příslušné soutěže. V případě jakékoliv nesrovnalosti je povinností zúčastněných klubů neprodleně uvědomit řídící orgán. Sehrání utkání mimo termín uvedený v IS FAČR bez souhlasu řídícího orgánu bude považováno za svévolné přeložení termínu utkání se všemi důsledky podle

Sا7, odst. 1, písm. b).

 1. Organizátor utkání je oprávněn navrhnout bez souhlasu soupeře řídícímu orgánu soutěže, že konkrétně vymezená soutěžní utkání odehraje v jiném termínu, než který byl stanoven pro soutěžní ročník, a to pro podzimní část soutěže nejpozději do 16. 7. 2021 a pro jarní část soutěže do 31. 1. 2022. Tyto „Globální hlášenky“ se vyplňují pro každé družstvo zvlášť a členské kluby je zadávají přímo do IS FAČR. Změny termínů formou „Globální hlášenky“ lze uplatnit pouze na dny pracovního volna a pracovního klidu. Termín uvedený na „Hlášence“ je dále možno měnit pouze na základě dohody se soupeřem a podléhá schválení STK PKFS.

 

 1. Družstva jsou oprávněna po vzájemné dohodě a souhlasu řídícího orgánu soutěže odehrát svá utkání mimo termín stanovený v termínové listině. Dohoda družstev o změně termínu utkání musí být vložena do IS FAČR (Hlášenky – změny termínu utkání) a předložena řídícímu orgánu soutěže ke schválení nejpozději do 10 dnů před stanoveným termínem utkání.

 

STK PKFS může vyhovět i žádosti o změnu při nedodržení předepsané lhůty 10 dnů před úředním termínem. V tomto případě bude dohoda zpoplatněna částkou (pro všechny kategorie):

– 1 000,- Kč, bude-li následně uložena do IS FAČR nejpozději 5 dní před původně stanoveným termínem utkání.

4. Začátek utkání pro všechny věkové kategorie nesmí být stanoven dříve než v 9.00 hodin a později než ve 20.00 hodin. Dopolední utkání dospělých se hrají od 10.15 hodin, dříve jen se souhlasem soupeře.

 

 1. Dorostenecké předzápasy začínají nejpozději 2 hodiny 30 minut před hlavním utkáním.

 

 1. Žákovské předzápasy začínají nejpozději 1 hodinu 45 min. před hlavním utkáním.

 

 1. V zájmu regulérnosti průběhu soutěže je řídící orgán oprávněn stanovit zákaz čerpání čekací doby (SŘ §49, odst. 3), a to v soutěžních utkáních, která nařídí sehrát ve shodném úředně stanoveném začátku. O případných výjimkách rozhodne STK PKFS.

 

 1. Je-li vyhlášen kontumační výsledek v neprospěch hostujícího družstva z důvodu jeho nedostavení se k utkání ani v průběhu čekací doby, může domácí klub požadovat úhradu výdajů spojených s nesehráním utkání (SŘ §49, odst. 7), o jejíž konečné výši rozhodne STK PKFS na základě předložených podkladů.

 

 1. V případě nesehraného nebo nedohraného utkání (a to prakticky jen z důvodů vyšší moci) jsou obě družstva povinna se na místě dohodnout na náhradním termínu. Tuto dohodu uvede rozhodčí do Zápisu o utkání a vedoucí družstev ji stanoveným způsobem potvrdí. V případě, že se družstva nedohodnou, termín nařídí STK PKFS na svém nejbližším zasedání.

 

Článek 5 – Místa utkání

 1. Kluby oznámí STK PKFS místa utkání na přihlášce do soutěže pro každé družstvo zvlášť (rovněž na „Hlášence utkání“) spolu s termínem utkání.

 

 1. Hrát se může pouze na hřištích schválených STK PKFS (na základě ověření STK příslušného OFS), která jsou uvedena v přihláškách do soutěží, případně na náhradních plochách rovněž schválených STK PKFS. Plánek hřišť ověřený STK OFS musí být současně k dispozici u klubů. Veškeré změny nebo úpravy musí být schváleny STK PKFS a nesmějí narušit průběh soutěží. STK PKFS si vyhrazuje právo kdykoliv provést kontrolu užívaných hracích ploch a jejich vybavení. Organizátor utkání nese plnou zodpovědnost za to, že všechna hřiště, jak hlavní, tak náhradní, na kterých budou soutěžní utkání hrána, odpovídají Pravidlům fotbalu, SŘ a podmínkám soutěže uvedeným v tomto RS a jsou řádně schválena řídícím orgánem.

 

 1. Kluby postupující ze soutěží řízených příslušnými OFS a nemající doposud své zastoupení v soutěžích PKFS, předloží před zahájením soutěže plánky hřišť ověřené příslušnými STK OFS ke schválení STK PKFS.

 

 1. V případě změny místa utkání z důvodu nezpůsobilosti vlastního hřiště (rekonstrukce, zákaz startu na vlastním hřišti apod.), je třeba oznámit STK PKFS

i soupeři místo, na kterém budou utkání hrána. Toto hřiště musí být rovněž schváleno STK příslušného OFS.

 

 1. Pro veškeré změny míst utkání platí stejná ustanovení jako pro změnu termínu utkání (RS čl. 4, odst. 3).

 

 1. Utkání soutěží řízených STK PKFS se hrají na hřištích s travnatou hrací plochou. Rovněž lze hrát soutěžní utkání všech kategorií i na hřištích s umělým povrchem /UMT/ – umělý trávník III. generace /UTG3/ – majících účinné atestační osvědčení (Příloha č. 1 SŘ).

 

 1. Řídící orgán schvaluje umělé osvětlení, pod kterým je členský klub oprávněn hrát soutěžní utkání. Obligatorní náležitostí pro schválení umělého osvětlení je předložení příslušné dokumentace a vyjádření odborníka o kvalitě a intenzitě umělého osvětlení. Umělé osvětlení je povoleno zapojit v průběhu soutěžního utkání pouze po předchozí domluvě s rozhodčím a delegátem soutěžního utkání (SŘ §6, odst. 6).

 

 1. V případě situace, která zaviní nezpůsobilost hrací plochy, může utkání odvolat na žádost organizátora utkání STK PKFS. Této možnosti lze využít nejdříve 24 hodin před úředně stanoveným začátkem utkání. Na žádost organizátora utkání vyšle STK PKFS ve spolupráci s KR PKFS rozhodčího, případně delegáta, s ohledem na ekonomičnost opatření, k posouzení situace. Pokud se tato možnost využije, nechá si vyslaný rozhodčí nebo delegát pořadatelem potvrdit čas příjezdu a na svaz zašle písemnou zprávu a fotodokumentaci o stavu hrací plochy v daný moment.

Organizátor utkání je v takovém případě povinen o odvolání utkání informovat následující osoby v pořadí:

1) předseda, eventuálně místopředseda, STK PKFS,

2) sekretář svazu,

3) předseda KR PKFS.

V případě rozsáhlé (plošné) kalamity si STK PKFS vyhrazuje právo odložit celé kolo.

 

 

 

 1. Náležitosti hřišť pro soutěže řízené STK PKFS:
 2. a) travnatá či UTG3 hrací plocha vyznačená v souladu s Pravidly fotbalu a SŘ, včetně technické zóny,
 3. b) kryté hráčské lavice pro příslušníky družstev s dostatečným počtem míst k sezení,
 4. c) ohrazení hrací plochy v souladu s Pravidly fotbalu (ve vzdálenosti 4 m za brankovými a 2 m za pomezními čarami),
 5. d) zabezpečení prostoru příchodu (odchodu) hráčů a rozhodčích před (po) utkání proti vniknutí diváků a nepovolaných osob, je-li toto opatření zajišťováno pomocí přenosného zařízení (zábradlí, provazy, páska, řetízky apod.), musí být na místě přítomen dostatečný počet pořadatelů,
 6. e) samostatná šatna, v chladných dnech vytápěná, soupeři přístupná nejpozději hodinu před utkáním,
 7. f) samostatná koupelna s teplou i studenou vodou pro soupeře,
 8. g) koutek pro poskytnutí první pomoci s příslušnými zdravotnickými potřebami, včetně nosítek,
 9. h) samostatná šatna pro rozhodčí, v chladných dnech vytápěná, pokud možno oddělená od šatny rozhodčích předzápasu nebo pozápasu,
 10. i) elektronická časomíra v areálu.

 

 1. Pořadatel utkání je povinen zajistit plnění aktuálních pravidel proti šíření nemoci COVID-19 dle nařízení státních orgánů a FAČR.

 

Článek 6 – Účastníci soutěží

Jednotlivá družstva členských klubů jsou zařazena podle své výkonnosti a kategorie do soutěží řízených STK PKFS tak, jak je uvedeno v rozlosování soutěží v IS FAČR. Zařazená družstva musejí splňovat podmínky SŘ §16, §33, odst. 5 a §35.

 

Článek 7 – Pořadatelská služba

 1. Povinnosti organizátora utkání v oblasti pořadatelské služby určuje SŘ §40 – 42. Technické a pořádkové povinnosti organizátora utkání obsahuje SŘ §45 – 46.

 

 1. Počty a označení pořadatelů:

Organizátor utkání má za povinnost ve všech soutěžních utkáních všech věkových kategorií soutěží řízených STK PKFS zajistit pořadatelský sbor v minimálním počtu

1 + 3, tedy HP + 3 členové pořadatelské služby, kteří mají mimo jiné za povinnost obsluhu zdravotnických nosítek a střídací tabule v soutěžích dospělých. Pořadatelská služba vykonává své povinnosti od okamžiku soustřeďování diváků až do doby jejich odchodu ze stadionu. Členové pořadatelského sboru jsou starší 18 let a nemusí být členy FAČR.

 

Všichni pořadatelé musejí být viditelně označeni páskami (rozlišovacími vestami),

hlavní pořadatel pak páskou (rozlišovací vestou) s nápisem „HLAVNÍ POŘADATEL“ s barevným odlišením od ostatních pořadatelů. Hlavní pořadatel musí být členem FAČR a společně s organizátorem utkání je odpovědný za splnění technických a pořádkových povinností organizátora utkání.

Bez uvedení hlavního pořadatele v Zápisu o utkání rozhodčí utkání nezahájí. Je zakázáno, aby hlavní pořadatel vykonával při utkání jakoukoliv jinou funkci nebo v ní byl uveden v ZOU.

 

 1. Na hráčské lavice mají přístup pouze příslušníci družstva uvedení v Zápise o utkání. Ve všech třídách a kategoriích  soutěží musí být členové realizačního týmu viditelně označeni visačkami s označením funkce (trenér, asistent trenéra, vedoucí družstva, zdravotník, lékař a masér).

Je zakázáno jakékoliv „zdvojování“ funkcí v ZOU.

 

Článek 8 – Předpisy

Ve všech soutěžích řízených STK PKFS platí a hraje se podle:

– Soutěžního řádu (SŘ) účinného od 23. 7. 2021,

– Soutěžního řádu mládeže a žen (SŘMŽ) účinného od 1. 7. 2019,

– Pravidel fotbalu platných od 1. 8. 2020 včetně změn platných od 1. 7. 2021,

– tohoto Rozpisu soutěží (RS),

– ustanovení FAČR o sdruženém startu družstev, uvedeném v SŘ, příloha č. 2, §9.

Všechny uvedené i další předpisy (normy) jsou zveřejněny na webu FAČR v sekci Legislativa.

Veškeré změny a dodatky k tomuto RS a dalším platným předpisům budou zveřejňovány jako závazné ve zprávách STK na úřední desce na webu FAČR.

FAČR upozorňuje všechny své členy (účastníky soutěží) na vztah a míru provázanosti IS FAČR a předpisů FAČR ve smyslu, že soulad jednání členů s předpisy a nikoliv s možnostmi IS FAČR bude v případě porušení povinností člena FAČR posuzován dle Metodického pokynu LPO FAČR č. 5/2015 účinného od 1. 7. 2015).

 

Článek 9 – Startují

 1. Věková hranice hráčů je uvedena v Soutěžním řádu mládeže a žen (SŘMŽ §2).

 

 1. Věkové kategorie mládeže:
 2. a) starší dorost – hráči narození po 1. 1. 2003 a mladší
 3. b) starší žáci – hráči narození po 1. 1. 2007 (dívky po 1. 1. 2006)
 4. c) mladší žáci – hráči narození po 1. 1. 2009 (dívky po 1. 1. 2008)
 5. d) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2011             (dívky po 1. 1. 2010)
 6. e) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2013 (dívky po 1. 1. 2012)

Uvedeným opatřením není nikterak dotknut start hráče mladší věkové kategorie za kategorii starší dle §4 SŘ mládeže a žen.

 

 1. Hráč může být zařazen do soutěží fotbalu nejdříve v den, kdy dovršil pět let. Po dosažení stanoveného věku hráči přecházejí do nejbližší vyšší věkové kategorie vždy k 1. 1. následujícího roku dle SŘMŽ §3, odst. 1. Všichni žáci a dorostenci, kteří splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2022).
 2. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit v souladu se Soutěžním řádem mládeže a žen (SŘMŽ) §4 takto:
 3. a) mladší přípravka za starší přípravku,
 4. b) starší přípravka za mladší žáky,
 5. c) mladší žáci za starší žáky,
 6. d) starší žáci za dorost,
 7. e) dorostenci za muže.

 

Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší kategorie mládeže; start ve vyšší kategorii je povolen i v případě, že jde o start hráče nižší kategorie mládeže v soutěži, která v rámci vyšší kategorie není dělena na mladší a starší kategorii mládeže, jakož i v případě, že jde o start mladšího dorostence v kategorii dospělých nebo o start staršího žáka v kategorii mládeže staršího dorostu.

Hráč z vyšší kategorie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže

 

Článek 10 – Podmínky účasti

 1. Všichni hráči musí být členy FAČR (Stanovy FAČR), řádně registrováni (Evidenční a registrační řád FAČR), uvedeni na Listině hráčů v IS FAČR a mít splněné podmínky stanovené FAČR a řídícím orgánem soutěží v souvislosti s nemocí COVID-19.

 

 1. Všechny osoby uvedené v ZOU musí mít prokazatelně uhrazen členský příspěvek FAČR na daný kalendářní rok ve stanoveném termínu. V opačném případě se kluby vystavují herním důsledkům (SŘ §7, odst. 1, písm. h) a zahájení disciplinárního řízení.

 

Článek 11 – Zápis o utkání

 1. Zápis o utkání (ZOU) je záznamem o průběhu utkání. K jeho vyplnění poskytuje organizátor utkání rozhodčímu a soupeři potřebné vybavení, zejména výpočetní techniku (stolní PC či notebook) s internetovým připojením.

 

 1. ZOU se vyplňuje výhradně v IS FAČR, který je pro administrátory klubů s právy zápisu o utkání otevřen 3 dny před zahájením utkání.

Přesný postup vyplňování ZOU v IS FAČR je uveden v tomto RS čl. 22, odst. 11.

 

 1. Pokud technické nebo jiné podmínky neumožní zpracování ZOU v IS FAČR, vyplní se tištěný formulář ZOU ručně a do IS FAČR bude převeden dodatečně organizátorem utkání, který odpovídá za doručení písemného ZOU řídícímu orgánu soutěže (SŘ §9, odst. 4). V případě zneužití nebo nesplnění tohoto ustanovení se organizátor utkání vystavuje pořádkové pokutě od řídícího orgánu soutěže (SŘ §9, odst. 5 v duchu SŘ §7, odst. 3).

 

 1. Organizátor utkání je povinen poskytnout před zahájením utkání po jednom výtisku ZOU vygenerovaném z IS FAČR pro potřeby delegovaného rozhodčího a delegáta.

 

 1. V každém soutěžním utkání musí být jména náhradníků nominovaných k utkání uvedena v ZOU nejpozději před zahájením hry. Náhradníci, jejichž jména nebyla zapsána do ZOU před zahájením utkání, nemohou být do ZOU doplněni dodatečně (SŘ §55, odst. 3).

Ustanovení předchozí věty neplatí pro případ doplňování družstva na počet hráčů 11 v duchu Pravidel fotbalu.

 1. Za start hráče, který nesplňuje příslušná ustanovení předpisů uvedených v čl. 8 a 10 tohoto RS, zodpovídá trenér, kapitán a vedoucí družstva, za které hráč nastoupil.

 

 1. V soutěžním utkání může v družstvu nastoupit maximálně 5 hráčů, kteří nejsou občany členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo kandidátských zemí Evropské unie (Sا34).

 

 1. Do Zápisu o utkání lze uvést maximálně dva hráče ze soupisek družstev startujících ve vyšších soutěžích.

 

Článek 12 – Zdravotní způsobilost

 1. Každý hráč je povinen zabezpečit si ve svém vlastním zájmu a na své náklady informaci o své zdravotní způsobilosti ke hraní fotbalu. U hráčů mladších 18 let má tuto povinnost jejich zákonný zástupce.

 

 1. Hráč proto musí vlastnoručně podepsat prohlášení následujícího znění: „Prohlašuji na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý absolvovat fyzickou zátěž fotbalových tréninků a utkání bez nebezpečí poškození svého zdraví.“ U hráče mladšího 18 let podepíše takové prohlášení současně i jeho zákonný zástupce.

 

 1. Prohlášení musí být opatřeno datem a nesmí být starší než jeden rok. Kluby jsou povinny mít k dispozici prohlášení všech svých hráčů. Kontrolu prohlášení provádí řídící orgán soutěže, který v případě nedostatků (prohlášení s prošlou lhůtou, chybějící prohlášení hráčů) je oprávněn postihnout klub pořádkovou pokutou (SŘ §37, odst. 3).

 

 1. Hráči a všechny ostatní osoby uvedení v ZOU jsou povinni splňovat aktuální podmínky protiepidemiologických opatření dle nařízení státních orgánů a FAČR.

 

Článek 13 – Odpovědnost hráče za nestandardní výstroj

 1. Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou výstrojí, která není označena jako Základní výstroj Pravidly fotbalu.

 

 1. O přípustnosti nestandardní výstroje rozhoduje rozhodčí utkání.

 

Článek 14 – Soupisky

 1. Soupisku družstva je oprávněn vyplnit pouze administrátor členského klubu na předepsaném formuláři v IS FAČR, a to nejpozději 3 dny před zahájením příslušné části soutěží FAČR PKFS.

 

 1. Soupisky vyhotovují kluby, mající v soutěžích více než jedno družstvo stejné věkové kategorie. Na soupisce družstva musí být uvedeno nejméně 11 hráčů, kteří patří do příslušné věkové kategorie, případně alespoň ten počet hráčů, v jakém se soutěž hraje.

 

 1. Každý hráč uvedený na soupisce družstva mužů musí nastoupit do hry nejméně na 270 minut (i v součtu) v průběhu příslušné části soutěžního ročníku. Pro každého hráče uvedeného na soupisce družstva mládeže (dorost, žáci) platí za stejných podmínek časový limit 160 minut.

V případě nesplnění této povinnosti bude členský klub potrestán pořádkovou pokutou (v souladu se SŘ §7, odst. 3), přičemž výše pokuty činí 1.000,- Kč za každého hráče bez ohledu na věkovou kategorii.

 

 1. Členský klub je v průběhu příslušné části soutěžního ročníku oprávněn nahlásit řídícímu orgánu soutěže změny v soupisce družstva, a to neprodleně (nejpozději do 7 dnů) a pouze:
 2. a) při přestupu hráče uvedeného na soupisce do jiného klubu,
 3. b) při zrušení registrace hráče uvedeného na soupisce
 4. c) při lékařsky doloženém dlouhodobém zranění hráče, které vzniklo po termínu zahájení příslušné části soutěžního ročníku.

Úpravu soupisky pak v IS FAČR provede řídící orgán soutěže.

 

Článek 15 – Kontrola totožnosti hráčů

Kontrolu totožnosti hráčů a náhradníků družstev uvedených v ZOU je možné provádět na žádost vedoucího družstva. Přesný postup stanoví Sا58.

 

Článek 16 – Doba hry

 1. Utkání dospělých a dorostu se hrají 2 x 45 minut.
 2. Utkání starších žáků se hrají 2 x 40 minut.
 3. Utkání mladších žáků se hrají 2 x 35 minut.
 4. Utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje mužů a Poháru předsedy PKFS starších žáků se řídí samostatnými ustanoveními tohoto RS.
 5. Utkání mládeže se zásadně neprodlužují.
 6. Poločasová přestávka nesmí včetně odchodu a příchodu hráčů na hrací plochu přesáhnout 15 minut (v utkáních mládeže je povinná). Délku přestávky při utkání kontroluje rozhodčí.

 

Článek 17 – Střídání hráčů

Počet střídajících hráčů upravuje SŘ, příloha č. 2, §5.

V soutěžních utkáních řízených STK PKFS je možno střídat:

 1. V utkáních dospělých 5 hráčů, přičemž v období od 81. minuty řádné hrací doby lze do konce utkání vystřídat nejvýše tři hráče.
 2. V utkáních dorostu 7 hráčů (bez časového omezení).
 3. V utkáních starších žáků 7 hráčů (bez časového omezení).

Ve všech uvedených případech je počet hráčů stanoven bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo hráče v poli.

 1. V kategorii mladších žáků je povoleno opakované střídání, jehož princip spočívá v tom, že hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit se další hry.

 

Článek 18 – Systém soutěží

Mistrovské soutěže se hrají systémem každý s každým dvoukolově dle rozlosování v období podzim – jaro. Případné odchylky v konkrétních soutěžích jsou uvedeny v příslušných článcích tohoto RS.

 

Článek 19 – Hlášení utkání

Rozlosování mistrovských soutěží uvedené v IS FAČR považuje STK PKFS za hlášení mistrovských utkání. Změny provádí STK PKFS v souladu s RS čl. 4.

 

Článek 20 – Hodnocení výsledků v soutěžích

 1. Provádí se dle SŘ §14.

Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body. Za nerozhodný výsledek v utkání se oběma družstvům přiděluje 1 bod.

V případě nerozhodného výsledku v řádné době hry se ve všech třídách a kategoriích soutěží neprovádějí kopy ze značky pokutového kopu.

Toto samozřejmě neplatí pro pohárová utkání, kde musí být vítěz (a postupující) v každém případě znám.

 

 1. O předčasně ukončeném utkání rozhodne řídící orgán soutěže v duchu ustanovení SŘ §60.

 

Článek 21 – Návrat ošetřovaného hráče na hrací plochu

 1. V soutěžích dospělých se ošetřovaný hráč na hrací ploše po jejím opuštění smí vrátit nejdříve po uplynutí doby 3 minut (v souladu se SŘ, Příloha č. 2, §7).

 

 1. Rozhodujícím okamžikem pro opuštění hrací plochy je vstup lékaře, zdravotníka či jiné osoby ke zjištění zdravotního stavu hráče či jeho ošetření. V případě vstupu osoby na hrací plochu z důvodu zjištění zdravotního stavu hráče a případného ošetření musí hráč hrací plochu opustit, i kdyby k ošetření vůbec nedošlo.

 

 1. Ustanovení odstavce 2 se neužije, pokud:
 2. a) je zraněn a ošetřován brankář
 3. b) jsou současně ošetřováni brankář a hráč soupeře z pole
 4. c) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva
 5. d) jsou ošetřováni dva hráči téhož družstva a s nimi hráč družstva soupeře
 6. e) je hráč ošetřován po přestupku, za který je provinivší se hráč soupeře napomenut nebo vyloučen a ošetření bylo provedeno rychle

 

 1. Doba 3 minut se měří od okamžiku navázání hry po odchodu ošetřovaného hráče z hrací plochy. Za dodržení doby 3 minut odpovídají delegovaní asistenti rozhodčího, a pokud delegováni nebyli, rozhodčí.

 

 1. V případě, že hráč opustí hrací plochu sám za účelem ošetření mimo ni, aniž by vstoupila na hrací plochu jiná osoba a ve hře se pokračuje, je oprávněn se vrátit na hrací plochu se svolením rozhodčího ihned po ošetření a nemusí čerpat dobu tří minut.

 

Článek 22 – Rozhodčí

 1. Předpoklady fyzické osoby pro výkon funkce rozhodčího obsahuje Řád rozhodčích a delegátů FAČR (ŘRD) §3, práva a povinnosti rozhodčího upravují Soutěžní řád §51, 53, 57, 60, 61 a Pravidla fotbalu, Pravidlo 5 a 6.

 

 1. Pro rozhodčí platí v plném rozsahu ŘRD. Fotbalová utkání v rámci PKFS může řídit pouze rozhodčí, kterému byla udělena licence rozhodčího fotbalu. Vyšší druh licence opravňuje rozhodčího řídit i utkání, pro která postačuje licence nižší (ŘRD§4).

Rozhodčí mladší 18 let může být delegován na utkání soutěží mládeže řízených KFS, OFS nebo KFŽ a jako asistent rozhodčího na utkání dospělých řízených KFS, OFS nebo KFŽ.

Rozhodčí mladší 18 let je oprávněn převzít funkci rozhodčího na utkání dospělých, pokud se delegovaný rozhodčí k utkání nedostaví nebo se v jeho průběhu zraní.

V případě nedostavení se delegovaného rozhodčího a nepřítomnosti jiného rozhodčího s licencí se postupuje dle SŘ §50 a Pravidel fotbalu, Pravidlo 6 – oddílový (laický) rozhodčí nebo oddílový (laický) asistent rozhodčího, kteří musejí být členy FAČR.

Funkci oddílového rozhodčího nebo oddílového asistenta rozhodčího nesmí zastávat osoba, která má zastavenou závodní činnost nebo má zákaz výkonu jakékoliv funkce nebo je v disciplinárním řízení.

 

 1. Nominační listina rozhodčích na příslušnou část soutěžního ročníku je na návrh KR brána na vědomí VV PKFS, jakožto jejím zřizovatelem.

 

 1. Rozhodčí deleguje k utkání Komise rozhodčích PKFS prostřednictvím elektronického informačního systému (EIS) FAČR. Delegace v EIS zveřejněné jsou závazné, na případné nesrovnalosti jsou rozhodčí /asistenti/ povinni neprodleně upozornit obsazovací úsek KR (p. Kamil Schmeiser – 603908345, obsazenikraj@seznam.cz). V naléhavých případech nebo v časové tísni mohou být rozhodčí delegováni telefonicky, „esemeskou“ nebo e-mailem. Vždy platí poslední delegace. Asistenty rozhodčích deleguje stejným způsobem rovněž Komise rozhodčích PKFS. Pokud tak neučiní, delegují na její žádost asistenty rozhodčího, případně i rozhodčí /zejména na utkání kategorií mládeže/, Komise rozhodčích příslušných OFS.

V zájmu regulérnosti soutěží může KR v souladu s rozhodnutím VV PKFS delegovat rozhodčí neveřejně.

 

 1. Omluvy rozhodčích z delegací se zasílají výhradně na e-mail obsazenikraj@seznam.cz, a to s dostatečným předstihem, konkrétně nejpozději 10 dnů před termínem utkání.

Za později zaslané omluvy či nedostavení se k utkání budou rozhodčí postihováni způsobem stanoveným KR.

 

 1. Na utkání soutěží dospělých se rozhodčí i jeho asistenti dostaví 60 minut před úředním začátkem, na utkání soutěží mládeže 45 minut před úředním začátkem, v oblečení dle pokynů KR.

 

 1. Rozhodčí a jejich asistenti jsou povinni na vyžádání hlavního pořadatele prokázat svoji totožnost vytištěným výpisem karty z EIS. Tento zároveň opravňuje rozhodčí /asistenty/ k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž řízení jsou zařazeni na nominační listině rozhodčích (ŘRD §12).

 

 1. Rozhodčí jsou povinni při utkání mít na dresu odznak rozhodčího schválený VV FAČR.

 

 1. Rozhodčí jsou osobně odpovědni za platnost své lékařské prohlídky, ne starší jednoho roku a stejně tak za splnění podmínek aktuálních protiepidemiologických opatření.

 

 1. Rozhodčí má právo kontroly trenérských průkazů trenéra (zejména platnost dané licence), v případě zjištění nedostatků tyto uvede do zprávy v Zápisu o utkání.

 

 1. Rozhodčí je povinen vyplňovat ZOU v EIS takto:

a/ před utkáním (SŘ §53, odst. 3):

– nejdříve 15 minut před úředním začátkem zkontroluje údaje vyplněné administrátory klubů, k čemuž je oprávněn vyžádat si listiny hráčů, a na základě sdělení vedoucích družstev opraví případné nedostatky. Před odchodem na hrací plochu je rozhodčí povinen uložit případné provedené změny v ZOU a odhlásit se z EIS.

 

 

 

b/ v poločasové přestávce (SŘ §57, odst. 1 a 2):

– rozhodčí je povinen do ZOU uvést v poločasové přestávce průběžný výsledek utkání a střelce branek

– rozhodčí je oprávněn do ZOU uvést v poločasové přestávce další skutečnosti, zejména udělené tresty, napomenutí, střídání

c/ po utkání (SŘ §61, odst. 1, 2 a 3):

– rozhodčí je povinen neprodleně po ukončení utkání do ZOU uvést: skutečný čas zahájení utkání, konečný výsledek utkání, střelce branek, uložené tresty příslušníkům družstva se stručným popisem skutku, střídání, dobu hry

– vedoucí družstev jsou povinni po vyplnění zápisu o utkání dle písm. c) na výzvu rozhodčího zkontrolovat zapsané údaje v ZOU. Kontrolu zapsaných údajů jsou vedoucí družstev povinni za přítomnosti rozhodčího potvrdit ověřením své totožnosti v EIS prostřednictvím koncovky svého rodného čísla (údaj za lomítkem)

– rozhodčí je povinen do 12.00 hodin dne následujícího po utkání v ZOU vyplnit ve zprávě rozhodčího následující údaje: čerpání čekací doby včetně uvedení důvodů tohoto čerpání, závady zjištěné na hřišti, a to především z hlediska připravenosti hrací plochy k utkání, odůvodnění vyloučení hráčů nebo vyloučení ostatních příslušníků družstva s detailním popisem skutku a zejména okolností, za nichž k jednání došlo, ostatní údaje, které musí rozhodčí zaznamenat do ZOU podle Pravidel fotbalu, vyjádření k přestupkům hráčů, funkcionářů, diváků nebo ostatních účastníků utkání zapsaných do ZOU na základě sdělení delegáta utkání. V případě napomínání OT ŽK členů realizačních týmů uvedených v ZOU se toto zaznamenává ve Zprávě rozhodčího s uvedením minuty, v níž k tomuto skutku došlo.

 

 1. Stejným způsobem jako v bodě 11. rozhodčí postupuje, je-li utkání hráno v průběhu pracovního týdne.

 

 1. V případě svévolného odvolání družstva z hrací plochy jeho funkcionářem rozhodčí utkání ukončí a skutečnost podrobně popíše ve zprávě rozhodčího.

 

 1. Rozhodčí jsou povinni řídit se platnou legislativou FAČR.

 

 1. Je-li rozhodčí nebo asistent rozhodčího pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek nebo jinak nezpůsobilý utkání rozhodovat, nesmí tuto funkci vykonávat. Jeho činnost kontrolují členové KR PKFS či předseda PKFS.

 

 1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl rozhodčím spáchán disciplinární přečin, je KR povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení DK (ŘRD, §11, odst. 1).

V případě méně závažných provinění může KR uložit rozhodčímu pořádkovou pokutu až do výše 2.000,- Kč v souladu s ŘRD, §11, odst. 2 a 3.

 

Článek 23 – Delegáti a dohlížecí orgány

 1. Předpoklady fyzické osoby pro výkon funkce delegáta obsahuje ŘRD §14, práva a povinnosti delegáta upravuje SŘ §52.

 

 1. Nominační listina delegátů na příslušnou část soutěžního ročníku je na návrh KR brána na vědomí VV PKFS, jakožto jejím zřizovatelem.

 

 1. Delegáty deleguje na utkání Komise rozhodčích PKFS prostřednictvím EIS. Delegace v EIS zveřejněné jsou závazné, na případné nesrovnalosti jsou delegáti povinni neprodleně upozornit místopředsedu KR zodpovědného za delegáty

(p. Pavlas Jiří – telefon 737400823, e-mail kr@ofsuo.cz), jemuž je třeba včas adresovat rovněž veškeré důvodné omluvy z delegací.

 

 1. Na utkání soutěží dospělých se delegát dostaví 60 minut před úředním začátkem, na utkání soutěží mládeže 45 minut před úředním začátkem, vždy vhodně společensky oblečen.

 

 1. Delegáti jsou povinni na vyžádání hlavního pořadatele prokázat svoji totožnost vytištěným výpisem karty z EIS. Tento zároveň opravňuje delegáty k volnému vstupu na utkání pořádaná v rámci té soutěže, pro jejíž řízení jsou zařazeni na listině delegátů.

 

 1. Řádně vyplněnou Zprávu delegáta asociace (ZDA) je delegát povinen vložit do EIS nejpozději první pracovní den po konání utkání do 24:00 hodin. Stejné podmínky platí i pro utkání hraná v průběhu pracovního týdne. Je-li však ZDA podkladem pro disciplinární řízení, platí pro utkání hraná v průběhu pracovního týdne termín 12:00 hodin dne následujícího po konání utkání. Nedodržení uvedených lhůt se trestá peněžitou pokutou dle odstavce 9 tohoto článku RS.

Zpráva delegáta musí obsahovat především hodnocení výkonu rozhodčích a podstatné skutečnosti, o kterých se v souvislosti s utkáním dozvěděl nebo je zjistil.

 

 1. Delegáti jsou osobně odpovědni za splnění podmínek aktuálních protiepidemiologických opatření.

 

 1. Je-li delegát pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových látek nebo jinak nezpůsobilý zastupovat svaz, nesmí tuto funkci vykonávat. Jeho činnost kontrolují členové Komise rozhodčích PKFS či předseda PKFS.

 

 1. Jako součást kontroly v působnosti soutěží řízených PKFS mohou předseda PKFS nebo jím pověření zástupci vyslat na utkání dohlížecí orgán(y), a to na náklady jak svazu, tak klubu.

 

 1. Nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že byl delegátem spáchán disciplinární přečin, je KR povinna předat věc s návrhem na zahájení disciplinárního řízení DK.

V případě méně závažných provinění může KR uložit delegátovi pořádkovou pokutu až do výše 1.000,- Kč v souladu s ŘRD, §21, odst. 2 a 3.

 

Článek 24 – Odměny rozhodčích a delegátů pro mistrovská utkání

 1. Odměny a dopravné jsou pro soutěže řízené STK PKFS stanoveny takto:
Druh soutěže Rozhodčí AR Delegát
Krajský přebor mužů 1110 740 680
I. A třída 910 625 680
I. B třída 740 540 680
Krajský přebor dorostu 470 285
I. třída dorostu 455 285
Krajský přebor SŽ 370 270
Krajský přebor MŽ 300     0
Pohár dospělých 525 355

Rozhodčím a delegátům se proplácí dopravné ve výši 5,- Kč za každý kilometr z místa bydliště do místa konání utkání nejkratším směrem.

 

 1. Odměny a dopravné se rozhodčím a delegátům proplácejí převodem na účet na základě sběrné faktury.

 

Článek 25 – Odvolání a protest

 1. Odvolání je řádným opravným prostředkem proti rozhodnutí orgánu prvního stupně. Podmínky a náležitosti jeho podání stanoví Procesní řád §21.

 

 1. Podmínky a náležitosti podání protestu stanoví Procesní řád §26.

 

 1. Sazebník poplatků za protest a odvolání:

 

Soutěž Protest Odvolání
Krajský přebor mužů 2000,- Kč 2000,- Kč
Ostatní soutěže mužů KFS 1500,- Kč 1500,- Kč
Soutěže mládeže KFS   500,- Kč   500,- Kč

 

 1. Sazebník poplatků za projednání disciplinárního řízení a odvolání je uveden v článku 68 tohoto RS.

 

Článek 26 – Pořizování videozáznamu

 1. Členské kluby krajského přeboru dospělých jsou povinny k tomu vyškolenou obsluhou pořizovat v rámci smluvního vztahu PKFS – PUBLIC FOOTBALL (Projekt „FOTBAL LIVE“) z každého domácího soutěžního utkání nezkrácený audio-vizuální záznam, včetně zvukové stopy. Pořízený audio-vizuální záznam je přenášen formou on-line internetového přenosu prostřednictvím www.tvcom.cz či je zde uložen do 24 hodin po skončení daného soutěžního utkání, a to na neomezeně dlouhou dobu. Audio-vizuální záznam se pořizuje z vyvýšeného místa ze stativu ve vzdálenosti +-5m od středové čáry tak, aby byl zabezpečen přehled celé hrací plochy, včetně odchodu do kabin.

Kontaktní osoby tvcom: Sommernitz Jaroslav (nastavení a zajištění vysílání), mobil 602 249 095, e-mail podpora@tvcom.cz.

Bodláková Linda (rozbité nebo ztracené komponenty, zajišťování nové techniky), mobil 720 656 926, e-mail bodlakova@stes.cz.

Povinnost klubů krajského přeboru dospělých pořizovat nezkrácený audio-vizuální záznam včetně zvukové stopy z každého domácího soutěžního utkání platí i pro případy zcizení, ztráty, poškození či jiného důvodu nefunkčnosti zapůjčené audiovizuální techniky od společnosti PUBLIC FOOTBALL.

V uvedených případech jsou si kluby povinny zabezpečit na vlastní náklady náhradní techniku, a to až do doby odstranění příčiny nepoužívání zapůjčené techniky od společnosti PUBLIC FOOTBALL.

 

 1. Audio-vizuální záznam lze využít jednotlivými odbornými komisemi (STK, DK, KR) pro zahájení případného disciplinárního řízení s konkrétními provinivšími se hráči, funkcionáři a členskými kluby, a to i bez předchozího popisu přestupku v Zápise o utkání či ve Zprávě DFA. Rovněž může být uvedenými odbornými komisemi využit v případě podaného protestu členským klubem dle Procesního řádu. Audio-vizuální záznam však nelze použít jako podklad ke změně výsledku utkání.

 

 1. Audiovizuální technika pro pořizování on-line internetového přenosu je majetkem společnosti PUBLIC FOOTBALL a je členským klubům krajského přeboru dospělých bezplatně zapůjčena PKFS na základě Předávacího protokolu.

Členské kluby plně odpovídají za její úplnost a nepoškozenost. Případné technické závady jsou povinny řešit jen a pouze prostřednictvím sekretariátu PKFS, a to neprodleně po jejich vzniku.

Členské kluby, které po skončení daného soutěžního ročníku nebudou z jakýchkoliv důvodů (postup, sestup, nepřihlášení se do soutěže atd.) účastníky krajského přeboru dospělých v následujícím soutěžním ročníku, jsou povinny do 30. 6. daného kalendářního roku vrátit zpět zapůjčenou audiovizuální techniku (úplnou a funkční) na sekretariát PKFS, rovněž na základě Předávacího protokolu.

Pro nové účastníky krajského přeboru dospělých bude v měsíci červenci prostřednictvím sekretariátu PKFS uskutečňováno předání audiovizuální techniky pro zabezpečení on-line internetového přenosu v dalším soutěžním ročníku.

Realizace ustanovení tohoto bodu RS může být upřesněna dle aktuálních podmínek.

 

 1. Organizátor utkání je povinen uhradit PKFS pořádkovou pokutu (SŘ §7, odst.3):
 2. a) za nepořízení audio-vizuálního záznamu – ve výši 3.000,- Kč,
 3. b) za zkrácení pořízeného audio-vizuálního záznamu – ve výši 3.000,- Kč.

V případě opakovaného neplnění povinností pořizovat audio-vizuální záznam ze soutěžního utkání bude členský klub předán k disciplinárnímu řízení.

 

 1. Ve všech ostatních soutěžích PKFS všech věkových kategorií je možno rovněž pořídit audio-vizuální záznam soutěžního utkání. Členské kluby, které se rozhodnou takový audio-vizuální záznam pořídit, jsou povinny dodržet všechna, především technická ustanovení (stopáž, umístění videokamery, snímání hrací plochy, odchod z hrací plochy po skončení utkání, atd.). Takto pořízený audio-vizuální záznam je možno rovněž případně použít i jako doklad podaného protestu členským klubem dle Procesního řádu. Daný audio-vizuální záznam musí být pak na sekretariát PKFS pro tyto účely doručen na nosiči DVD či CD (kazety jakéhokoliv formátu nejsou přípustné z důvodu nedostatečných technických možností pro jejich přehrání).

V takovýchto případech musí být před zahájením utkání o pořizování audio-vizuálního záznamu vyrozuměn soupeř, rozhodčí, případně delegát, který tuto skutečnost uvede v Zápise o utkání, případně ve Zprávě DFA.

Organizátor utkání je v takovém případě povinen soupeři ve svém areálu umožnit pořízení audio-vizuálního záznamu.

 

 1. V případě pořizování audio-vizuálního záznamu utkání souhlasí příslušníci družstva s pořízením a užitím audio-vizuálního záznamu, vědomi si, že obsahem takového záznamu může být zachycení podobizny příslušníka družstva. Poskytnutý souhlas dle předchozí věty se vztahuje pouze na užití pro nekomerční účely a pouze pro potřeby organizátora utkání, hostujícího klubu nebo řídícího orgánu soutěže.

 

Článek 27 – Doprava k utkání

 1. Za schválený dopravní prostředek se považují běžné veřejné dopravní prostředky, vlastní autobusy nebo autobusy jiných registrovaných provozovatelů. Hostující družstvo je povinno se dostavit k utkání tak, aby nebyla čerpána čekací doba.

 

 1. Případné nedostavení se k utkání nebo opožděný nástup k utkání řeší STK PKFS podle SŘ §49 na svém nejbližším zasedání. Členský klub, jehož družstvo čerpalo čekací dobu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů (nejbližší zasedání STK PKFS), prokázat řídícímu orgánu soutěže důvody čerpání čekací doby.

 

 1. Čekací doba (SŘ §49) pro obě družstva a rozhodčího je 20 minut po úředně stanoveném začátku utkání a je možné ji čerpat pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele.

 

Článek 28 – Reprezentační výběry PKFS

Členské kluby jsou povinny uvolňovat hráče pro krajské výběry za účelem reprezentace PKFS ve všech věkových kategoriích (SŘ §35, písm. c). V případě písemně řádně důvodně neomluvené absence, uhradí příslušný členský klub pořádkovou pokutu 1.000,- Kč za každého hráče (SŘ §7, odst. 3).

 

Článek 29 – Postupy a sestupy

Postupy a sestupy z jednotlivých soutěží v ročníku 2020/2021 se řídí podle ustanovení SŘ §19 – 21 a počty postupujících a sestupujících družstev vycházejí z následujícího klíče:

 

 1. SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH

 

Krajský přebor (1 skupina o 16 účastnících)

 

Počet družstev               16               16               16               16
Sestup z divize                 0               +1               +2               +3
Postup do divize                -1                -1                -1                -1
Sestup do I. A třídy                -2                -2                -3                -4
Postup z I. A třídy               +3               +2               +2               +2
Počet družstev               16               16               16               16

 

 1. A třída (1 skupina o 14 účastnících)

 

Počet družstev               14               14               14               14
Sestup z KP               +2               +2               +3               +4
Postup do KP                -3                -2                -2                -2
Sestup do I. B třídy                -2                -2                -3                -4
Postup z I. B třídy               +3               +2               +2               +2
Počet družstev               14               14               14               14

 

 1. B třída (2 skupiny po 14 účastnících)

 

Počet družstev               28               28               28               28
Sestup z I. A třídy               +2               +2               +3               +4
Postup do I. A třídy                -3                -2                -2                -2
Sestup do OFS                -3                -4                -5                -6
Postup z OFS               +4               +4               +4               +4
Počet družstev               28               28               28               28
 1. SOUTĚŽE MLÁDEŽE

 

Soutěže mládeže jsou postupové pouze směrem k ŘK Čechy, nikoliv uvnitř PKFS,

a nesestupové v rámci PKFS a směrem k jednotlivým OFS. Jejich struktura pro každý soutěžní ročník je tvořena na základě počtu přihlášených družstev a projeveného zájmu na základě znalosti vlastní sportovní výkonnosti daného družstva o zařazení do dané konkrétní soutěže (krajský přebor – krajská soutěž).

Přednostní právo zařazení v případě zájmu bude mít vítěz KS dorostu do KP dorostu, naopak poslední družstvo KP dorostu bude v případě potřeby (větší počet přihlášených družstev než 16) prvotně zařazeno KS.

 

 

ČÁST DRUHÁ – JINÁ OPATŘENÍ K ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ

 

Článek 30 – Ostatní povinnosti klubů

 1. Členské kluby musejí v rozhlasových relacích, případně i v tištěných programech, uvádět jména rozhodčích, asistentů i delegátů.

Hlavním úkolem rozhlasových relací je však přispět k zajištění pořádku a klidu v hledišti. Členské kluby jsou povinny v průběhu 2. poločasu utkání oznámit rozhlasem počet přihlížejících diváků.

Organizátor utkání odpovídá za to, že do prostoru hřiště nebudou vhazovány žádné předměty a že v hledišti nebude docházet k výtržnostem, rvačkám či verbálním projevům hanobícím příslušnost k rase, národu, etniku či k jiným projevům porušování občanského soužití.

 

 1. Družstva musejí nastoupit k utkání včas v dresech odlišné barvy (domácí se přizpůsobují hostům) tak, aby podle pokynů rozhodčího byla zajištěna dobrá rozlišitelnost hráčů obou družstev, včetně brankářů.

V případě, že se setkají družstva v černých a žlutých dresech a rozhodčí nebude mít variantu, ve které by byl s hráči nezaměnitelný, je povinno domácí družstvo učinit takové kroky, aby zjednalo nápravu a je povinno se převléci do dresů jiné barvy než rozhodčí a hosté.

Čísla na dresech hráčů musí souhlasit s čísly uvedenými u jejich jmen v Zápise o utkání.

 

 1. Kapitán a vedoucí družstva odpovídají za to, že hráč, který je v utkání vyloučen, ihned opustí hrací plochu a odejde do kabin (nesmí zůstat na hráčské lavici).

 

 1. Organizátor utkání připraví ke hře čtyři míče, shledané rozhodčím způsobilými ke hře, z nichž dva rezervní budou připraveny za brankami a jeden v místě u středového praporku. Za náhradní míče po dobu utkání odpovídá organizátor utkání, který též zajistí podavače míčů (např. z řad pořadatelů či své mládežnické základny) za účelem zabezpečení plynulosti hry po odehrání míče z hrací plochy, především pak u hracích ploch s atletickou dráhou.

 

 1. Účastníci soutěží PKFS v kategorii dospělých jsou povinni používat při střídání hráčů tabulky s čísly. Tyto je rovněž povinné používat pro informaci o nastavení doby hry v závěru obou poločasů. Obsluhu vyčlení organizátor utkání v duchu ustanovení čl. 7, bod 2 RS z řad příslušníků pořadatelské služby.

 

 1. Při veškerém písemném a platebním styku v rámci FAČR jsou členské kluby povinny vedle přesného názvu uvádět i své identifikační číslo FAČR (sedmimístné), které se při platebním styku uvádí jako variabilní symbol (VS).

 

 1. Členské kluby jsou povinny zabezpečit, aby po skončení tréninků byly přenosné branky položeny na zem a uzamčeny.

 

 1. Účast zástupce klubu na pořádaných aktivech či pracovních setkáních VV PKFS nebo jeho odbornými komisemi (STK, KM) je povinná. Za omluvenou i neomluvenou neúčast uhradí příslušný členský klub pořádkovou pokutu 2.000,- Kč (SŘ §7, odst. 3).

 

 1. V případě vzniku epidemie nebo karantény dotčený klub na nejbližší zasedání STK PKFS zašle příslušný potvrzený doklad od kompetentní instituce (hygienická stanice) s datem vzniku a předpokládanou délkou trvání epidemie nebo karantény. Uvedené potvrzení musí být vystaveno před termínem konání utkání.

V případě nesplnění uvedené povinnosti se dotčený klub vystavuje disciplinárnímu postihu a herním důsledkům (SŘ §7, odst. 1, písm. d).

 

Článek 31 – Styk svazu s členskými kluby, rozhodčími, delegáty

Výkonný výbor a odborné komise (STK, DK, KR, KM, TMK, KFŽ, KVF, KMP, ORK) v rámci PKFS zveřejňují svá rozhodnutí a další organizační opatření k řízení soutěží na ÚŘEDNÍ DESCE webu FAČR, která je pro členské kluby, rozhodčí a delegáty závazná. Totéž platí pro sdělení zveřejněná na webu v sekci DOKUMENTY a jejich jednotlivých složkách.

 

Článek 32 – Trenéři

 1. Trenérskometodická komise (TMK) upozorňuje kluby řízené PKFS, že pro soutěžní ročník 2021 / 2022 budou vyžadovány následující trenérské kvalifikace:

a/ všechny mládežnické kategorie a krajská I. B třída dospělých – minimálně trenér licence UEFA B, případně trenér licence UEFA B mládež, UEFA C a  FAČR C,

b/ krajská I. A třída dospělých – minimálně trenér licence UEFA B,

c/ krajský přebor dospělých – minimálně trenér licence UEFA B.

V případě nesplnění požadavků na kvalifikaci trenérů, musí klub splnit povinnost úhrady kompenzačního finančního poplatku ve výši 4.000,- Kč (kde je požadována minimálně licence B) nebo 2.000,- Kč (kde je požadována minimálně licence C FAČR). Klubům, které nesplňují uvedené podmínky kvalifikace, povoluje VV PKFS lhůtu od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 pro získání příslušné kvalifikace svých trenérů. V případě nesplnění získání kvalifikace v uvedené době, je povinen příslušný klub provést úhradu kompenzačního poplatku ve stanovené výši do 31. 1. 2022.

Platný trenérský průkaz s předepsanou kvalifikací předloží vedoucí družstev ke kontrole v případě vyžádání rozhodčím před zahájením utkání. Dále je klub povinen v Zápise o utkání uvést jméno trenéra předepsané trenérské kvalifikace, přičemž si řídící orgán vyhrazuje právo kontroly jeho fyzické přítomnosti na utkání.

V případě zjištěných nesrovnalostí (např. nepředložení trenérského průkazu, neuvedení jména trenéra nebo uvedení trenéra, který nemá předepsanou trenérskou licenci, popřípadě má propadlou platnost licence) se klub vystavuje uložení pořádkové pokuty dle SŘ §7, odst. 3, písm. c), případně i disciplinárnímu řízení.

 

2. Kluby jsou povinny nejpozději jeden týden před zahájením soutěží zaslat na sekretariát seznam trenérů aktivně působících u družstev krajských soutěží v klubu v soutěžním ročníku 2021 / 2022 s odpovídající a platnou kvalifikací. Pokud klub nezašle seznam ve stanoveném termínu, bude potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500,- Kč, kterou lze udělit i opakovaně.

 

3. Doškolení trenérů (prodloužení licence dle Řádu trenérů) a obnovení trenérské licence provádí TMK PKFS pravidelně minimálně 1x ročně. Současně je možné obnovení trenérské licence uskutečnit i na základě písemné žádosti daného trenéra mimo stanovený termín pod podmínkou jeho následné osobní účasti na doškolení trenérů v řádném vyhlášeném termínu.

 1. Pro soutěže okresní, výjimečně i krajské (mladší a starší přípravky), úrovně je pro hlavního trenéra povinností být držitelem licence alespoň FAČR C, pro asistenty trenéra je povinnost k soupisce předkládat alespoň platný Leader certifikát. Leader certifikát je povinnou součástí i FAČR C licence, UEFA C licence a UEFA B licence organizovaných od roku 2017.

Leader certifikát v žádném případě nenahrazuje licenci FAČR C.

 

 

ČÁST TŘETÍ –  SOUTĚŽE MLÁDEŽE

 

A/ DOROST

 

Článek 33 – Systém soutěže

 1. Krajský přebor U-19 se hraje v jedné skupině se 16 účastníky. Vítěz se stává Přeborníkem Pardubického kraje a má právo postupu pro účast v soutěžích řízených ŘK Čechy.

 

 1. Krajská soutěž U-19 se hraje v jedné skupině s 13 účastníky.

 

Kluby, jejichž družstva dospělých hrají svou mistrovskou soutěž na hřišti s travnatou plochou, jsou povinny umožnit sehrát dorostenecká utkání též na travnaté ploše.

 

Článek 34 – Začátky utkání

 1. Dorostenecká utkání hraná jako předzápas soutěžního utkání kategorie dospělých mají začátek minimálně 2:30 hodiny před úředním začátkem daného utkání dospělých.

 

 1. Nejdříve lze stanovit začátek utkání od 9.00 hod.

 

Článek 35 – Start hráčů

Startovat mohou hráči zúčastněných klubů, členové FAČR, řádně registrovaní až do 18 let. Všichni dorostenci, kteří splňují věkovou kategorii staršího dorostu (U-19) a rozehrají po 1. 7. 2021 nový ročník soutěže, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2022).

V případě startu hráčů za „sdružené družstvo“ musí být takový hráč uveden na seznamu hráčů sdruženého startu družstev a není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou bylo sdružené družstvo povoleno, pokud takové družstvo mateřský klub má (SŘ, Příloha č. 2, § 9).

 

 

Článek 36 – Soupisky, seznamy hráčů sdruženého startu družstev

Administrátor klubu vloží soupisku „A“ družstva nejméně 3 dny před zahájením příslušné části soutěže do IS FAČR, seznam hráčů sdruženého startu družstev nejpozději ve stejném termínu předloží řídícímu orgánu.

 

Podmínky pro start sdružených družstev (tzv. „souklubí“) v soutěžích mládeže PKFS:

– neumožňuje se start „B“ družstev

– sdružený start je možný i v kategorii přípravek (viz Zpráva STK 01 – 20. 05. 2021)

– na seznamu hráčů sdruženého družstva musí být nejméně 7 hráčů každého členského klubu, v kategorii přípravek pět

– seznam hráčů sdruženého družstva pro jednotlivé části soutěžního ročníku musí obsahovat nejméně 14 hráčů, v kategorii přípravek 10 hráčů

 

B/ ŽACTVO

 

Článek 37 – Systém soutěže

Krajský přebor starších a mladších žáků se hraje ve dvou skupinách o 10 (skupina A) a 10 (skupina B) účastnících. Vítěz v kategorii starších žáků skupiny A se stává Přeborníkem Pardubického kraje a má právo postupu pro účast v soutěžích řízených ŘK Čechy.

Vítěz v kategorii mladších žáků skupiny A se stává Přeborníkem Pardubického kraje.

 

Kluby, jejichž družstva dospělých hrají svou mistrovskou soutěž na hřišti s travnatou plochou, jsou povinny umožnit sehrát žákovská utkání též na travnaté ploše.

 

Kategorie starších žáků hraje svá soutěžní utkání v počtu 10+1 hráčů, na celé hřiště, branky 7,32 x 2,44 m, míči velikosti č. 5.

Kategorie mladších žáků hraje svá soutěžní utkání v počtu 8+1 hráčů, od jednoho pokutového území ke druhému (na délku hřiště), branky 5 x 2 m, zásadně míči velikosti č. 4 a dle Pravidel fotbalu pro MŽ (příloha tohoto RS).

 

V kategorii mladších žáků není povoleno hrát v kopačkách s vyměnitelnými kolíky (SŘ mládeže a žen §21, odst. 1).

 

Článek 38 – Začátky utkání

 1. Hracím dnem pro všechny soutěže žáků je sobota s úředním začátkem v 9:30 hodin (starší) a 11:15 hodin (mladší).

 

 1. Klub může požádat o výjimku z úředního dne a hodiny, přičemž nejdříve lze stanovit začátek utkání od 9.00 hod. Dvojzápas s přestávkou 20 minut mezi utkáními však musí dodržet.

 

 1. Žákovská utkání hraná jako předzápas soutěžního utkání kategorie dospělých mají začátek minimálně 1:45 hodiny před úředním začátkem daného utkání dospělých.

 

Článek 39 – Start hráčů

Startovat mohou hráči zúčastněných klubů, členové FAČR, řádně registrovaní až do 12 let (mladší) a 14 let (starší žáci). Všichni žáci, kteří splňují jednotlivé věkové kategorie a rozehrají po 1. 7. 2021 nový ročník soutěže, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2022).

V případě startu hráčů za „sdružené družstvo“ musí být takový hráč uveden na seznamu hráčů sdruženého startu družstev a není oprávněn startovat ve svém mateřském klubu za družstvo shodné kategorie, pro kterou bylo sdružené družstvo povoleno, pokud takové družstvo mateřský klub má (SŘ, Příloha č. 2, §9).

 

Článek 40 – Soupisky, seznamy hráčů sdruženého startu družstev

Administrátor klubu vloží soupisku „A“ družstva nejméně 3 dny před zahájením příslušné části soutěže do IS FAČR, seznam hráčů sdruženého startu družstev nejpozději ve stejném termínu předloží řídícímu orgánu.

 

Podmínky pro start sdružených družstev (tzv. „souklubí“) v soutěžích mládeže PKFS:

– neumožňuje se start „B“ družstev

– sdružený start je možný i v kategorii přípravek ( viz Zpráva STK 01 – 20.05.2021 )

– na seznamu hráčů sdruženého družstva musí být nejméně 7 hráčů každého členského klubu, v kategorii přípravek pět

– seznam hráčů sdruženého družstva pro jednotlivé části soutěžního ročníku musí obsahovat nejméně 14 hráčů, v kategorii přípravek 10 hráčů

 

C/ PŘÍPRAVKY

 

Článek 41 – Řízení soutěže

Soutěž řídí Komise mládeže (KM) v úzké spolupráci s STK PKFS. Hraje se turnajovým systémem podle rozlosování. Hlavním organizátorem je Pavel Nedvěd – mobil 739 203 262, e-mail kfspcepripravky@seznam.cz.  

 

 1. A) PRAVIDELNÁ SOUTĚŽ
 • turnajovým způsobem dle rozpisu soutěže přípravek
 • hodnotí se samostatné turnaje, celkové tabulky ani výsledky se neevidují
 • řízení „Rozpisem soutěží přípravek 2021/2022“

 

 1. B) POHÁR PKFS
 • povinná účast na základě schválení kluby na Semináři přípravek 2019, další se koná 30. 8. 2021
 • o přeborníka PKFS mladších a starší přípravek

Článek 42 –  PRAVIDELNÁ SOUTĚŽ

 

Startují

 1. Věková kategorie hráčů je uvedena v Soutěžním řádu mládeže a žen (SŘMŽ §2).

Hráči mohou vedle jejich kategorie mládeže startovat i v utkáních bezprostředně vyšší kategorie mládeže. Hráč z vyšší kategorie mládeže není oprávněn startovat v nižší kategorii mládeže (SŘMŽ §4).

 

 1. Věkové kategorie:
 2. f) starší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2011 (dívky po 1. 1. 2010)
 3. g) mladší přípravka – hráči narození po 1. 1. 2013 (dívky po 1. 1. 2012)
 4. Všichni hráči, kteří splňují věkovou kategorii, mohou dohrát celý soutěžní ročník (do 30. 6. 2022).

 

Pořadatelé turnajů

Pořadatel je vždy uveden v rozlosování u termínu a čísla kola červeně a na prvním místě. Rozlosování soutěže je součástí přílohy tohoto rozpisu.

 

Termíny turnajů

Hraje se dle vydané termínové listiny přípravek s úředním začátkem v 9.00 hodin. Každý turnaj se řídí protokolem o turnaji, kde je stanoveno pořadí jednotlivých utkání.

 

Povinnosti pořadatele turnaje a hlášení výsledků

 1. Pořadatel zabezpečí hřiště s výhradně travnatým povrchem či alternativu v podobě hřiště s UMT (UTG3) s účinným atestačním osvědčením a šatnu pro každý zúčastněný klub. Pořadatel je povinen řádně zabezpečit fotbalové branky proti jejich převržení v rámci hry (ukotvení). Při zjištění nedostatku v ukotvení branek v průběhu turnaje bude pořadatel turnaje předán k disciplinárnímu řízení DCK PKFS.

 

 1. Pořadatel dále zajistí plynulý průběh turnaje, řízení jednotlivých zápasů proškolenými rozhodčími-laiky, kteří budou znalí pravidel a oblečeni ve sportovní ústroji. Rovněž odpovídá za řádné vyplnění výsledkového protokolu turnaje a jeho elektronické odeslání na svaz (kfspcepripravky@seznam.cz) nejpozději do úterý 14:00 hodin následujícího bezprostředně po víkendovém turnaji. Nesplnění tohoto ustanovení ze strany pořadatele bude potrestáno pokutou 500,- Kč za každou věkovou kategorii (RS čl. 43, bod 1).

 

 1. Pořadatel je povinen řídit průběh turnaje a informovat zúčastněná družstva o jeho průběhu (rozhlas, nástěnka).

 

Podmínky účasti

 1. Soutěž se řídí pravidly tohoto rozpisu. Všichni hráči musí mít platné prohlášení o zdravotní způsobilosti v duchu ustanovení RS čl. 12. Současně je nutné, aby každý hráč měl u sebe průkaz zdravotní pojišťovny.

 

 1. Všichni hráči musí být uvedeni v zápise o utkání v systému IS FAČR pod svým ID číslem. V případě neplnění dané povinnosti je provinivší klub potrestán pořádkovou pokutou ve výši 500,- Kč za příslušnou věkovou kategorii (RS čl. 43, bod 3).

Případný start hráče bez ID čísla (tzv. prozatím „neregistrovaného“ člena FAČR) je možný pouze po dohodě s vedoucími všech družstev zúčastněnými na turnaji, a to pouze v kategorii mladší přípravky.

 

 1. Kluby jsou povinny se zúčastnit všech turnajů v obou kategoriích bez výjimek. Případná neúčast bude řešena pořádkovou pokutou ve výši 1 000,- Kč za nezúčastněnou věkovou kategorii (RS čl. 43, bod 2).

V případě vystoupení družstva či celého klubu z rozehrané soutěže, bude daný klub předán k disciplinárnímu řízení DCK PKFS.

 

Doba hry:

Turnaj se čtyřmi účastníky

 1. Utkání starší přípravky: 2 x 18 min., povinná poločasová přestávka 2 minuty.
 2. Utkání mladší přípravky: 2 x 15 min., povinná poločasová přestávka 5 minut.

Turnaj se třemi účastníky

 1. Utkání starší přípravky: 2 x 25 min., povinná poločasová přestávka 2 minuty.
 2. Utkání mladší přípravky: 2 x 22 min., povinná poločasová přestávka 5 minut.

 

Pravidla hry

Hraje se podle Zjednodušených pravidel malého fotbalu pro mladší a starší přípravku, která jsou nedílnou přílohou tohoto rozpisu přípravek pro soutěžní ročník 2020/2021

 

Hodnocení výsledků

 1. Provádí se podle SŘ fotbalu. Každý turnaj hodnotí pořadatel samostatně.

 

 1. Výsledky nejsou započítávány do žádné dlouhodobé tabulky

 

Rozhodčí

Rozhodčí pro jednotlivé turnaje zajišťuje pořadatel turnaje (proškolení laici, osoby znalé Zjednodušených pravidel malého fotbalu pro mladší a starší přípravku). Rozhodčí jsou znalí pravidel a po dobu turnaje budou ve sportovní ústroji. Za řízení utkání jim nenáleží žádná finanční odměna.

 

Systém soutěže

Krajský přebor 14 účastníků – turnaje 4 ( 3 ) účastníci dle předepsaného protokolu.

Krajská soutěž 13 účastníků – turnaje 4 ( 3 ) účastníci dle předepsaného protokolu.

Výsledkový protokol je současně přílohou tohoto rozpisu.

 

Odložení turnaje

V případě nezpůsobilého stavu hrací plochy vlivem povětrnostních podmínek, vyrozumí pořadatel hostující kluby o zrušení turnaje a současně se s nimi dohodne na náhradním termínu. Tuto skutečnost dá současně ihned na vědomí organizátorovi soutěže Pavlu Nedvědovi. Zneužitím této možnosti se pořadatel vystavuje zahájení disciplinárního řízení.

Případnou změnu termínu tak lze provést pouze se souhlasem všech zúčastněných družstev, s následným schválením organizátora soutěže Pavla Nedvěda.

 

Vyloučení hráče

Hráč, který byl v utkání vyloučen, je na 5 minut vystřídán – nahrazen jiným hráčem a obě družstva hrají v plném počtu hráčů.

Jiné okolnosti

Dojde-li ke zranění nebo nastanou další závažné okolnosti, zaznamená tyto rozhodčí na zadní stranu výsledkového protokolu turnaje a podepíše je společně s vedoucím příslušného družstva.

 

Termíny turnajů

 

Podzim 2021

                                                                      

1.kolo                 04. – 05. 09. 2021

2.kolo                 11. – 12. 09. 2021

3.kolo                18. – 19. 09. 2021                        

4.kolo                25. – 26. 09. 2021

5.kolo                02. – 03. 10. 2021

6.kolo                09. – 10. 10. 2021

7.kolo                16. – 17. 10. 2021

8.kolo NT          23. – 24. 10. 2021

 

Účastníci

 

Krajský přebor

FK Pardubice  – Sokolovská 149, Rybitví

MFK Chrudim – Letní stadion, V Průhonech 685, Chrudim

TJ Svitavy – U stadionu 937/17, Svitavy

SK Polička – U Liboháje 60, Polička

SK Vysoké Mýto – Sportovní 224, Vysoké Mýto

FC Hlinsko – Olšinky 1063, Hlinsko v Čechách

Spartak Choceň – stadion Na Parapleti, Sadová 1216, Choceň

SKP Moravská Třebová – Nádražní 12, Moravská Třebová

TJ Sokol Libchavy/Jiskra Ústí nad Orlicí-Dolní Libchavy 63, Libchavy /Zborovská 213, Ústí n. O.

FO Lanškroun – T.G.Masaryka 236, Lanškroun

FK Česká Třebová – Pod Jelenicí 597, Česká Třebová

FK Letohrad  – Šedivská 538, Letohrad

SK Nemošice  – Mnětická 252, Pardubice – Nemošice

SK Pardubičky – U Borku 371, Pardubičky

Krajská soutěž

Sokol Staré Hradiště – Hradecká 98, Staré Hradiště

SK Lázně Bohdaneč – Kosinova 282, Lázně Bohdaneč

SK  Holice – Dukelská 42, Holice

FK Přelouč – Sportovní 776, Přelouč

ŽSK Třemošnice – Městský stadion – Internátní 422, Třemošnice

1.FC Žamberk – U koupaliště 755, Žamberk

Spartak Slatiňany – Smetanovo nábřeží 556, Slatiňany

Jiskra Litomyšl – U plovárny 1061, Litomyšl

Sokol Dolní Újezd – Dolní Újezd ( u koupaliště )

Sokol Moravany/Sparta Dašice – Smetanova 339, Moravany/Sadová 534, Dašice

 

                                  

Článek 43 –  POHÁR PKFS 2021

 

TURNAJ O PŘEBORNÍKA PKFS

Účast družstev povinná, hráno jako VIII. kolo soutěže – odsouhlaseno kluby na semináři přípravek ve Vysokém Mýtě 2019, další bude tamtéž 30. 8. 2021.

 

Finálové turnaje se hrají odděleně jako Krajský přebor a Krajská soutěž, v kategoriích starší a mladší přípravka.

Termíny finálových turnajů MP i SP:                  červen 2022

 

Pořadatelé: dle přihlášek klubů o pořadatelství turnajů.

 

 

 

 

 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ – POHÁROVÉ SOUTĚŽE

 

A/ POHÁR DOSPĚLÝCH – POHÁR HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Článek 44 – Řízení soutěže

Pohár hejtmana Pardubického kraje dospělých doplňuje mistrovské soutěže dospělých a je kvalifikační soutěží pro účast v republikovém kole Poháru FAČR (MOL Cupu). Řídí jej STK PKFS.

 

Článek 45 – Systém soutěže

 1. Všichni účastníci jsou losováni samostatně do jednotlivých kol (eventuálně předkola). Hraje se vylučovacím způsobem jednokolově.

 

 1. O vítězi rozhoduje jednokolové finále na neutrálním hřišti, které určí STK PKFS na základě došlých nabídek pořadatelství od členských klubů soutěží PKFS a příslušných OFS.

 

 1. Všechna utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ a ostatních platných předpisů FAČR, nejsou-li v tomto RS uvedeny odchylky se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.

 

 1. V případě nesehrání utkání z důvodu nenastoupení domácího družstva, či nedostavení se hostujícího družstva, je provinivší se členský klub potrestán pořádkovou pokutou v maximální výši do 50 000,- Kč.

 

 1. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 45 minut nerozhodným výsledkem, zásadně se neprodlužuje. Vítěze utkání určí kopy z pokutové značky podle Pravidel fotbalu, Pravidlo 10. Toto ustanovení platí i pro finálové utkání.

 

Článek 46 – Účast v soutěži

 1. Na základě přihlášky:
 2. účastníci krajského přeboru, 1. A třídy a 1. B třídy dospělých v aktuálním soutěžním ročníku,
 3. vítězové okresních kol Poháru FAČR za předchozí rok, či zájemci z řad členských klubů hrajících okresní soutěže, kde není okresní kolo Poháru organizováno (přihlášku zašle příslušný OFS),
 4. účast v soutěži není umožněna „B“ družstvům.

 

 1. Termín podání přihlášky v obou případech je do losovacího aktivu na aktuální soutěžní ročník.

 

Článek 47 – Termíny utkání

 1. Hrací dny a začátky utkání jsou uvedeny v termínové listině PKFS – předkolo

a 1. kolo podzim 2021, 2. kolo jaro 2022, semifinále květen 2022, finále červen 2022. Případné změny zveřejňuje STK PKFS na úřední desce na webu FAČR.

 

 1. Pohárové utkání nelze sehrát současně jako mistrovské utkání.

 

 1. Pohárová utkání se hrají na hřištích s travnatou plochou či na hřištích s umělým povrchem (UMT).

Článek 48 – Pořadatel a místo utkání

 1. Pořadatelé pohárových utkání se losují po každém odehraném kole samostatně.

 

Článek 49 – Hospodářské náležitosti

 1. Na vstupenky se vztahují směrnice platné pro mistrovská utkání.

 

 1. Náhrady rozhodčím utkání a případně delegátům se pořadatelem pohárového utkání poskytují ve výši odměny dle platného Sazebníku odměn Řádu rozhodčích a delegátů FAČR převodem na účet prostřednictvím sběrné faktury.

 

 1. Účastníci soutěže hrají utkání na vlastní náklady.

 

 1. Finálové utkání hrají družstva na náklady FAČR PKFS (náklady pořadatele utkání spojené s jeho organizací, náklady na rozhodčí a pitný režim) mimo dopravu do místa finálového utkání.

 

Článek 50 – Tituly a ceny

 1. Vítěz Poháru hejtmana Pardubického kraje dospělých:
 2. a) má právo postupu do republikového kola Poháru FAČR – MOL Cupu,
 3. b) stává se držitelem putovního poháru,
 4. c) obdrží pohár za příslušný ročník,
 5. d) získá cenu věnovanou hejtmanem Pardubického kraje.

 

 1. Poražený finalista získává upomínkovou cenu.

 

 1. Družstva poražených semifinalistů a poražený finalista mohou obdržet od PKFS finanční odměnu, a to převodem na své bankovní účty ve výši stanovené VV PKFS odvislé od aktuální finanční situace v hospodaření PKFS.

 

B/ POHÁR PŘEDSEDY KFS STARŠÍCH ŽÁKŮ

 

Článek 51 – Řízení soutěže

 1. Pohár Předsedy KFS starších žáků doplňuje mistrovské soutěže žactva. Řídícím orgánem této soutěže je Komise mládeže (KM) Pardubického KFS.

 

 

Článek 52 – Systém soutěže

 1. Hraje se vylučovacím způsobem jednokolově, vždy na hřišti účastníka s vyšším losovacím číslem, které získá na základě konečných tabulek předchozího dokončeného soutěžního ročníku.

 

 1. O vítězi rozhoduje finálové utkání na neutrálním hřišti, hrané jako předzápas finále Poháru hejtmana Pardubického kraje dospělých.

 

 1. Všechna utkání Poháru Předsedy KFS starších žáků se hrají podle Pravidel fotbalu, SŘ, SŘMŽ a ostatních platných předpisů FAČR, nejsou-li v tomto RS uvedeny odchylky se zřetelem ke zvláštnostem pohárové soutěže.

 

 1. V případě nesehrání utkání z důvodu nenastoupení domácího družstva či nedostavení se hostujícího družstva, má tato skutečnost pro provinivši se klub herní a disciplinární důsledky.

 

 1. Skončí-li utkání v normální hrací době 2 x 40 minut nerozhodným výsledkem, zásadně se neprodlužuje. Vítěze utkání určí kopy z pokutové značky podle Pravidel fotbalu, Pravidlo 10. Toto ustanovení platí i pro finálové utkání.

 

Článek 53 – Účast v soutěži

Povinně družstva krajského přeboru starších žáků, startuje nejlepších 16 družstev z minulého soutěžního ročníku. Účast v soutěži není umožněna „B“ a „C“ družstvům. Klubům se doporučuje sehrát utkání jako dvojzápas s mladšími žáky, kteří však nastupují mimo soutěž.

 

Článek 54 – Zařazování účastníků do soutěže

Všichni účastníci jsou losem zařazeni do postupového schématu, které každý klub obdrží před zahájením soutěže.

 

Článek 55 – Termíny soutěže

 1. kolo – 22. 9. 2021, 2. kolo 6. 10. 2021, semifinále květen 2022, finále červen 2022.

 

Článek 56 – Hlášení výsledků utkání

 1. Pořadatel utkání je povinen oznámit výsledek telefonicky na sekretariát PKFS následující pracovní den po sehrání utkání (p. Kovárník – mobil 778000072), pokud není utkání uvedeno v IS FAČR.

 

Článek 57 – Hospodářské náležitosti

 1. Náhrady rozhodčím utkání se poskytují dle oficiálního sazebníku v souladu s článkem 24 tohoto RS.

 

 1. Účastníci soutěže hrají utkání na vlastní náklady.

 

Článek 58 – Ceny

 1. Vítěz poháru:
 2. a) obdrží pohár a medaile pro 20 účastníků
 3. b) obdrží věcnou cenu

 

 1. Družstvo na 2. místě:
 2. a) obdrží upomínkovou cenu a medaile pro 20 účastníků
 3. b) obdrží věcnou cenu

 

 

ČÁST PÁTÁ – REPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE MLÁDEŽE

 

A/ MEZIKRAJSKÁ SOUTĚŽ (MKS) U14 a U13

 

Článek 59 – Startují

U14 – hráči narození po 1. 1. 2008 a mladší, počet hráčů z jednoho klubu je sedm, včetně brankáře.

 

U13 – hráči narození po 1. 1. 2009 a mladší, počet hráčů z jednoho klubu je sedm, včetně brankáře.

 

Článek 60 – Termíny

 

Podzim 2021: dle termínové listiny Komise mládeže FAČR – viz www.fotbal.cz

 

Jaro 2022: dle termínové listiny Komise mládeže FAČR – viz www.fotbal.cz

Finále pro obě kategorie se uskuteční v květnu a červnu 2022.

 

B/ OSTATNÍ SOUTĚŽE

 

Článek 61 – Kouba Cup a kempy výběrů U15, dívky i chlapci

Určen pro kategorii U15 jako turnaj výběrů krajů. Koná se v měsíci srpnu 2021

v Třebíči. Dívky od 16. do 19. srpna 2021, chlapci od 23. do 26. srpna 2021. Přípravný kemp dívek se uskuteční dne 5. srpna 2021, místo konání bude upřesněno.

 

Článek 62 – Výběry OFS U12

Výběry OFS U12 soutěží postupně v základních skupinách, na podzim 28. září 2021  na půdě OFS Ústí nad Orlicí a na jaře do 8. 5. 2022. Vítězem krajského kola a postupujícím do republikového finále pásma východ v Hluku na Moravě se stane výběr OFS s nejvyšším součtem bodů z jarního turnaje. Paralelně s touto soutěží probíhají obdobné turnaje pro výběry OFS věkových kategorií U10 a U11 bez dalšího postupu.

 

Článek 63 – Grassroots turnaj

Grassroots turnaj MŽ a SP OFS – bude rozpracováno v komisích mládeže OFS Pardubického KFS, termín 14. nebo 15. 9. 2021 odpoledne, místa konání: České Heřmanice a Sloupnice. Garantem akce je Jan Uhlíř – GTM OFS Chrudim.

 

Článek 64 – McDonald´s Cup

Soutěž v malé kopané určená pro registrované i neregistrované žactvo základních škol v kategoriích 2. – 3. třída a 4. – 5. třída.

Bližší informace o turnaji na internetové adrese www.mcdonaldscup.cz

 

ČÁST ŠESTÁ – HOSPODÁŘSKÉ NÁLEŽITOSTI

 

Článek 65 – Mistrovské soutěže

 1. Mistrovská utkání hrají družstva na vlastní náklady.

 

 1. Startovné

Pro všechny soutěže kategorie dospělých činí 1 500,- Kč. V soutěžích mládeže se startovné nehradí.

 

Článek 66 – Nemistrovské soutěže

Organizace nemistrovských soutěží a přátelských utkání se řídí SŘ §43.

 

Článek 67 – Vstupné a vstupenky

 1. Výši vstupného, ceny zlevněných a permanentních vstupenek stanoví organizátor utkání.
 2. Organizátor utkání je povinen vyvěsit ceník vstupného na viditelném místě u všech pokladen.

 

 1. Při přerušení nebo předčasném ukončení utkání se postupuje takto:
 2. a) pokud utkání nebylo zahájeno nebo bylo předčasně ukončeno z technických důvodů (povětrnostní podmínky a jiné závady regulérnosti hřiště), prodané vstupenky platí pro utkání v náhradním termínu nebo se vstupné vrací,
 3. b) jestliže dojde ke změně programu (změna soupeře, náhradní utkání, změna hřiště atd.), platí zakoupené vstupenky na náhradní program, pořadatel je však povinen na požádání vstupné vracet,
 4. c) ve všech ostatních případech pořadatel vstupné nevrací.

 

 1. Tisk a distribuci vstupenek si zajišťuje organizátor utkání.

 

 1. O vstupenkách vede organizátor utkání řádnou evidenci.

 

 1. Každá vstupenka musí obsahovat označení druhu, výši vstupného, datum konání utkání a název organizátora utkání.

 

Článek 68 – Volný vstup

 1. Volný vstup bez nároku na sedadlo mají příslušníci družstva (včetně předzápasu, či pozápasu), delegované osoby, rozhodčí z nominační listiny PKFS, sportovně techničtí pracovníci zabezpečující utkání (včetně předzápasu, či pozápasu) a členové VV PKFS a jeho odborných komisí.

 

 1. Volný vstup na vyhrazená a řádně označená sedadla mají akreditovaní sportovní novináři, delegáti utkání a vedení hostujícího družstva v počtu maximálně 5 osob.

Organizátor utkání je povinen vyhradit pro delegáta svazu místo k sezení s náležitým rozhledem na hrací plochu.

 

 1. Organizátor utkání má právo podle vlastního uvážení vydat neprodejné čestné, volné a služební vstupenky na místa k sezení i k stání.

 

 

ČÁST SEDMÁ – UPOZORNĚNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE

 

Článek 69 – Sazebník poplatků za projednání disciplinárního řízení a odvolání

 

Soutěž Projednání Odvolání Odůvodnění

rozhodnutí

Krajský přebor mužů 300,- Kč 3000,- Kč 1500,- Kč
Ostatní soutěže mužů KFS 200,- Kč 2000,- Kč 1000,- Kč
Soutěže mládeže KFS 100,- Kč 1000,- Kč   500,- Kč

 

Odůvodnění rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně (DK) se vyhotovuje pouze tehdy, pokud je proti němu podáno odvolání, je uhrazen poplatek za odvolání a odvolatel současně s odvoláním výslovně požádá o vyhotovení odůvodnění (Dا101a, odst. 1).

 

 

Článek 70 – Zasedání disciplinární komise

 1. Disciplinární komise jedná pravidelně každý týden ve čtvrtek zpravidla metodou per rollam v prostředí EIS. Fyzicky členové komise zasedají operativně v termínu dle aktuální potřeby zejména na sekretariátu PKFS v Pardubicích, ul. 17. listopadu 258.

 

 1. V případě vložených kol se jednání DK uskuteční zpravidla hlasováním per rollam nejčastěji v úterý.

 

Článek 71 – Zahájení disciplinárního řízení

 1. Nasvědčují-li věrohodným způsobem zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán disciplinární přečin, zahájí DK neprodleně disciplinární řízení (DŘ §89).

 

 1. Vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení zveřejní DK prostřednictvím Úřední desky umístěné na webu.

 

Článek 72 – Základní povinnosti účastníka („provinilce“) v disciplinárním řízení

 1. Účastník disciplinárního řízení („provinilec“) je vždy oprávněn se zasedání disciplinárního orgánu osobně zúčastnit nebo může své vyjádření k věci učinit

i písemně. Pokud tak neučiní, disciplinární přečin bude projednán i tak automaticky,

a to na nejbližším zasedání DK.

Vzhledem k možnosti hlasování členů DK per rollam je „provinilec“ povinen nahlásit případnou osobní účast předem telefonicky předsedovi DK Pavlu Brandejsovi (tel. 775653325) a současně sekretáři svazu Martinu Voženílkovi (tel. 778000071), a to nejpozději do úterý 12.00 hodin, v případě vloženého kola nejpozději následující den do 12.00 hodin. Pokud se tak nestane, disciplinární přečin bude projednán bez jeho přítomnosti.

 

 1. Povinnost osobní účasti má „provinilec“ pouze tehdy, byl-li výslovně disciplinárním orgánem na zasedání předvolán (DŘ §91, odst. 3). V tomto případě je povinen vypovídat o tom, co je mu známo o disciplinárním přečinu a o pachateli nebo

o okolnostech důležitých pro disciplinární řízení (Dا97, odst. 1).

Nedostaví-li se v tomto případě účastník disciplinárního řízení bez řádné a důvodné omluvy, může být věc projednána a rozhodnuta bez jeho účasti. Takovéto nedostavení se však může být považováno za maření činnosti orgánu dle Dا61 s příslušnými disciplinárními důsledky.

V případě, že je předvolávaná osoba členem členského klubu nebo osobou, která je prostřednictvím tohoto klubu registrována jako člen FAČR, nebo členem realizačního týmu klubu, odpovídá tento klub za její účast (DŘ §91, odst. 5).

 

 1. Rozhodčí a delegáti svazu za každé disciplinární provinění zaplatí správní poplatek ve výši poplatku soutěže, ve které se provinili.

 

 1. V ostatních disciplinárních řízeních rozhodne o úhradě stanovených poplatků DK.

 

 1. Zástupci klubů, členové realizačních týmů, hráči, rozhodčí, delegáti svazu jsou povinni se při jednání na DK prokázat průkazem totožnosti.

 

Článek 73 – Předběžně zakázaná činnost

Předběžně zakázanou činnost má hráč a člen realizačního týmu za podmínek uvedených v Dا93, a to okamžikem zapsání do zápisu o utkání.

Článek 74 – Působnost a příslušnost disciplinární komise

 1. Působnosti disciplinární komise jsou uvedeny v Disciplinárním řádu (DŘ) následovně: časová §3, územní §4, osobní §5, věcná §6.

 

 1. DK PKFS projednává v prvním stupni disciplinární přečiny, k nimž došlo v rámci anebo v souvislosti se soutěžemi jím řízenými.

 

Článek 75 – Druhy disciplinárních trestů

 1. Disciplinární tresty se udělují za disciplinární přečin, jehož spáchání definuje DŘ.

 

 1. Stanoví-li disciplinární řád za některý disciplinární přečin několik trestů, lze uložit každý tento trest samostatně nebo lze uložit i více těchto trestů vedle sebe (Dا14).

 

 1. Po výkonu poloviny trestu může disciplinární orgán, který trest uložil v prvním stupni, rozhodnout na žádost potrestaného o prominutí výkonu zbytku trestu (DŘ §41) nebo ho podmíněně odložit na zkušební dobu dvou měsíců až patnácti let (DŘ §39). Žádost podává výhradně písemnou formou na předepsaném formuláři provinivší se hráč, v případě klubu jeho statutární zástupce. Žádost bude zpoplatněna sazbou ve výši soutěže dle původního provinění.

 

Článek 76 – Vyloučení pro druhé napomenutí

 1. Vyloučení hráče v jednom utkání pro druhé napomenutí řeší DŘ §46.

 

 1. Výkonný výbor PKFS v souladu s uvedeným paragrafem, odst. 2, schválil vedle zákazu závodní činnosti vyloučenému hráči možnost udělení peněžité pokuty.

V takovém případě členský klub, jehož je provinivší se hráč členem, zašle na nejbližší zasedání DK (vždy do 24:00 hodin dne předcházejícímu jednání, tedy nejčastěji středy) následující prohlášení: „Souhlasím s projednáním provinění dle DŘ §46, odst. 2“. Vyjádření musí mít písemnou formu a být opatřené podpisem hráče a otiskem razítka klubu na předepsaném formuláři. Pokud příslušný klub prohlášení nezašle, bude DK postupovat automaticky dle DŘ §46, odst. 1.

Výše peněžité pokuty činí 1500,- Kč v soutěžích dospělých a 300,- Kč v soutěžích mládeže.

 

 1. Právo konečného rozhodnutí, zda prohlášení vyhoví či nikoliv, si vyhrazuje DK. Přitom bude přihlížet zejména ke skutečnostem získaným v souladu s DŘ §96.

 

Článek 77 – Evidence napomínání hráčů a funkcionářů

 1. Ve všech soutěžích řízených STK PKFS bude prováděna evidence napomínání hráčů a funkcionářů (DŘ §47), kterou je pověřena DK PKFS na základě Zápisů o utkání. Kluby jsou povinny rovněž vést vlastní evidenci.

 

 1. Za napomínání hráčů a funkcionářů bude klubům uložena peněžitá pokuta (DŘ §47, odst. 4) ve výši:

– dospělí 700,- Kč v pravidelné výši za každé 4 ŽK

– mládež (dorost a žactvo) 500,- Kč v pravidelné výši za každé 4 ŽK

Evidence ŽK se v soutěžním ročníku vede zvlášť po jednotlivých soutěžích řízených STK PKFS.

 

 

Článek 78 – Peněžitá pokuta

 1. V soutěžích řízených STK PKFS lze uložit peněžitou pokutu jednotlivcům do výše 50.000,- Kč a klubům až do výše 100.000,- Kč (DŘ §20, odst. 2, písm. d).

 

 1. Za úhradu pokuty jednotlivců nese odpovědnost i klub, jehož je potrestaný členem. Potrestaný klub je povinen peněžitou pokutu uhradit nejpozději ve lhůtě splatnosti první sběrné faktury po právní moci příslušného rozhodnutí ukládajícího peněžitou pokutu (DŘ §20, odst. 6, odst. 8).

 

 1. Veškeré uložené pokuty jednotlivcům i klubům budou načítány na sběrnou fakturu klubu, pokud DK ve svém rozhodnutí výslovně nestanoví jinak. Nebude-li lhůta splatnosti stanovená sběrnou fakturou dodržena, bude postupováno dle DŘ §60a.

 

Článek 79 – Doručování rozhodnutí DK

Nebyla-li písemnost oznamující rozhodnutí DK doručena při úkonu disciplinárního řízení, doručuje ji disciplinární orgán prostřednictvím Úřední desky umístěné na webu. Písemnost doručovaná prostřednictvím Úřední desky se považuje za doručenou dnem následujícím po dni uveřejnění.

 

Článek 80 – Úhrada poplatku při odvolání

 1. Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí disciplinárního orgánu prvního stupně. Odvolání má odkladný účinek, pokud DŘ nestanoví jinak (DŘ §104, odst. 1, 2).

 

 1. Odvolání podává potrestaný k příslušnému odvolacímu orgánu (ORK PKFS) písemně do 5 dnů ode dne doručení rozhodnutí DK. Podrobné náležitosti odvolání obsahuje DŘ hlava II, díl 4.

 

Článek 81 – Povinnosti vedoucího družstva

 1. Povinnosti vedoucího družstva obsahuje SŘ §30. DK z nich zdůrazňuje zejména: – dbát na kázeň a pořádek v družstvu,

– dodržovat Pravidla fotbalu a předpisy FAČR nebo jejich pobočných spolků,

– podřídit se rozhodnutím a opatřením orgánů a komisí FAČR či pobočných spolků,

– prokázat na žádost delegované osoby svoji totožnost,

– respektovat rozhodnutí a pokyny rozhodčích, delegáta a členů pořadatelské služby,

– zajistit, aby vyloučený či vystřídaný hráč opustil hrací plochu,

– mít k dispozici aktuální listinu hráčů,

– ověřovat a brát na vědomí ZOU.

 

 1. Vedoucí družstva musí být osoba starší 18 let a družstvo je povinno jej mít. Bez vedoucího družstva nemůže být utkání zahájeno. V případě vykázání vedoucího družstva z ohraničeného prostoru hřiště pro příslušníky družstva převezme jeho povinnosti jiný příslušník družstva.

 

 1. V soutěžních utkáních dorostu není vedoucí družstva oprávněn být uveden zároveň jako hráč nebo náhradník v ZOU (SŘMŽ §13).

 

 

 

 

 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tento Rozpis soutěží je nedílnou součástí Soutěžního řádu fotbalu a doplňuje jeho příslušná ustanovení pro soutěže řízené VV FAČR PKFS.

 

 1. Výkonný výbor FAČR PKFS si vyhrazuje právo provést na návrh STK a dalších odborných komisí PKFS v průběhu soutěže opatření zajišťující regulérní průběh soutěží. Veškerá mimořádná opatření budou zveřejňována na úřední desce na webu FAČR.

 

 1. Tento „Rozpis mistrovských fotbalových soutěží“ byl schválen VV Pardubického krajského fotbalového svazu „per rollam“ dne 29. července 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Záložka pro permanentní odkaz.